Deklaracja
dostępności

Wstęp deklaracji

Muzeum Jana Pawłą II i Prymasa Wyszyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://papiezswiatu.pl/ .

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-18

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2023-09-18

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status ten dotyczy części wspólnych serwisu - w szczególności układu, wyglądu i nawigacji.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-09-18

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-09-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać do Justyna Chrabka - na adres e-mail j.chrabka@mt514.pl.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. 

W takim żądaniu prosimy podać:

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy dostępności strony lub jej elementów, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy też nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do tych treści, w zakresie wskazanym w żądaniu.

Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z żądaniem, nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będą niewłaściwe, ma ona prawo złożyć skargę.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do właściwego Oddziału PFRON. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz też skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i zwrócić się do Rzecznika, aby podjął interwencję w danej sprawie.